دوره و شماره: دوره 60، شماره 5 - شماره پیاپی 1000338، اسفند 1387 (2) 
تاثیر پیتینگ، ریپینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت

احد حبیب‌زاده؛ مسعود گودرزی؛ کریم مهرورزمغانلو؛ عزیز جوانشیر


استفاده از پلی بوتادین ایزوسیانات به‌عنوان بهبود دهنده در چندسازه الیاف چوب/پلیمر

امیر نوربخش؛ کاظم دوست‌حسینی؛ احمد جهان‌لتیباری؛ عبدالرحمن حسین‌زاده