بررسی تأثیر استفاده از خمیر NSSC ساقه آفتابگردان بر خصوصیات کاغذ کنگره‌ای حاصل از خمیر NSSC چوب پهن‌برگان

نویسندگان

چکیده

با انجام پخت‌های مختلف آزمایشگاهی از خرده چوب های تهیه شده از ساقه آفتابگردان به روش NSSC، پخت بهینه در بازده 8/43 درصد و عدد کاپای 6/82 تحت شرایط 20 درصد مواد شیمیایی بر مبنای اکسید سدیم، زمان پخت 180 دقیقه و دمای حداکثر 170 درجه سانتیگراد انتخاب گردید. پالایش خمیرها تا رسیدن به درجات روانی 328 و 372 میلی‌لیتر(CSF) به ترتیب با تعداد دور‌های پالایشگر PFI، 150و500 انجام گرفت. از هر دو خمیر در سه سطح 10، 20 و 30 درصد به صورت مخلوط با خمیر NSSC کارخانه چوب وکاغذ مازندران، کاغذ دست ‌ساز استاندارد با وزن پایه gr/m2 127 تهیه و خصوصیات فیزیکی و ویژگی‌های مقاومتی اندازه‏گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که می توان تا سطح 30 درصد ازخمیر آفتابگردان با درجه روانی 328 میلی‌لیتر به طورمخلوط با خمیر کاغذNSSC کارخانه چوب وکاغذ مازندران در ساخت کاغذ فلوتینگ استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داده است که خمیر NSSC ساقه آفتابگردان با درجه روانی 372 میلی‌لیتر، در صورت افزودن 5 درصد خمیر الیاف بلند، تا سطح 30 درصد قابل جایگزینی با خمیر NSSC کارخانه است.

کلیدواژه‌ها