تعیین غلظت جیوه در برخی اندام‌‌های باکلان بزرگ(Phalacrocorax carbo)

نویسندگان

چکیده

جیوه از عناصر بسیار سمی در محیط‌زیست است و آسیب‌‌های دهشتناکی بر سلامت موجودات زنده وارد می سازد، به طوری که از میان آلاینده‌‌های فلز سنگین، بیشترین توجه معطوف به جیوه بوده است. به منظور ارزیابی آلودگی جیوه در پرندگان وحشی ماهی خوار و روشن شدن تاثیرات بیولوژیکی این عنصر، غلظت جیوه در گونه باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) جمع آوری شده از منطقة فریدون کنار شمال ایران، اندازه‌گیری شد. بدین منظور در پاییز و زمستان 1383، 14 قطعه باکلان از 3 ایستگاه از منطقه مذکور با استفاده از تور صید شدند. اندازه‌گیری جیوه با استفاده از دستگاه Mercury Analyzer مدل Leco AMA254 و در 4 اندام کبد، کلیه، عضله و پر انجام گرفت. میانگین غلظت جیوه در عضله, کبد,کلیه وپر به ترتیب06/2، 32/8 ، 25/9 و mg/kg 44/4 بود. غلظت جیوه در کبد و کلیه به طور معنی‌داری بیشتر بود(p<0.01). غلظت جیوه در بافت‌های عضله و کبد با افزایش رشد از جوان به بزرگسال به طور معنی‌داری افزایش یافت (p<0.05). همچنین غلظت جیوه در پر با طول بدن همبستگی مثبت و معنی‌دار نشان داد(r=0.547).

کلیدواژه‌ها