کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اولویت‌بندی روش‌های اندازه‌گیری بهره‌برداری در گونة Eurotia ceratoides

نویسندگان

چکیده

انتخاب روش مناسب اندازه‌گیری میزان بهره‌برداری در مدیریت چرا اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش، به منظور مقایسة روش‌های برآورد میزان بهره‌برداری در گونة E. ceratoides از نظر صحت، هزینه و زمان مورد نیاز، آزمایشی در قرق حنا واقع در شهرستان سمیرم انجام شد. روش‌های مورد مقایسه عبارت بودند از قفس‌های زوجی (شاهد) قبل و بعد از چرا، ارتفاع- وزن، تخمین چشمی، واحد مرجع، شمارش گیاه، شمارش ساقه، شاخص تولید و طول سرشاخه. کلیه روش‌های مذکور با روش قفس‌های زوجی (شاهد) به کمک آزمون دانکن مقایسه شدند، سپس برای تعیین صحت، سرعت و هزینه برای اولویت بندی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسة موردی هر یک از معیارها، روش شمارش ساقه، به ترتیب با درجه اهمیت 207/0 و 215/0 سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش، و در مقایسه کلی مجموعه معیارها (صحت، هزینه و زمان مورد نیاز)، روش ارتفاع- وزن با درجه اهمیت 140/0 مناسب ترین روش برای تعیین میزان بهره‌برداری در گونة E. ceratoides است.

کلیدواژه‌ها