تنظیم برنامه خشک‌کردن چوب گونه ممرز (Carpinus betulus)به ضخامت 5/7 سانتیمتر در کوره

نویسندگان

چکیده

چوب ممرز به ضخامت اسمی 75 میلیمتر از حوزه آبخیز ملک‌رود رویشگاه لاهیجان با 3 برنامه‌ T3-B1 (کد عمومی FPL برای اوجای کوهستانی)، T3-B2 و B2- T4 به منظور دستیابی به مطلوب‌ترین برنامه خشک‌کردن که کیفیت چوب را در حد مطلوب حفظ کند، تا رطوبت نهایی 2 ? 8 درصد خشک شد. دمای خشک گام نخست در این برنامه‌ها به ترتیب 44 ، 43 و 44 درجه سانتیگراد و دمای خشک نهایی مورد استفاده به ترتیب 71، 71 و 82 درجه سانتیگراد بود. نوسان ضخامت در بین چوب‌های سه بار آزمونی کوره که با برش تجاری تهیه شده بودند، به روش دانکن بررسی شد. نتیجه نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد، نوسان ضخامت معنی‌دار نبوده است. ضخامت 4/95 درصد چوب‌های سه بار آزمونی اندازه‌گیری شد که از 72 تا 78 میلیمتر نوسان داشت. بنابراین تعمیم برنامه مطلوب تعیین شده طی این تحقیق برای خشک‌کردن چوب گونه ممرز به ضخامت 75 میلیمتر توصیه می‌شود. معایب کمانی، انحناء، تاب و ترک‌های سطحی تخته‌ها در هر یک از مراحل، اندازه‌گیری شد و تحلیل و ارزیابی نتایج از طریق ترسیم نمودارهای کنترل کیفیت با استفاده از نرم‌افزار Excel نشان داد که در برنامه های اول و سوم نسبت به برنامه دوم در دامنه قابل قبول شاخص حدود کنترل کیفی محاسبه شده قرار دارند، ولی برنامه سوم نسبت به خط میانگین از پراکنش یکنواخت‌تری نسبت به برنامه اول برخوردار است. بنابراین بهترین برنامه برای خشک‌کردن ممرز به ضخامت 75 میلیمتر با کد T4-B2 (FPL) تعیین شد. در صورت نیاز به تنش‌زدایی، مدت این مرحله 40-24 ساعت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها