طبقه‌بندی رویشگاه بر اساس جوامع گیاهی در جنگل‌های طبیعی (مطالعه موردی : خیرودکنار- نوشهر)

نویسندگان

چکیده

آگاهی از اصول رشد و تکامل، چگونگی ساختار تحت تاثیر عوامل طبیعی و ارزیابی قابلیت جوامع زیستی، گام نخست در مدیریت مناسب برای برآورد نیازهای اقتصادی- اجتماعی و حفظ روند پویایی اکوسیستم طبیعی است. بنابراین طبقه‌بندی رویشگاه‌های طبیعی بر اساس عوامل اکولوژیک، می‌تواند به عنوان معیاری از کیفیت اکوسیستم‌های جنگلی باشد. این تحقیق با هدف طبقه‌بندی رویشگاه بر اساس جوامع گیاهی، در جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه تهران واقع در خیرودکنار نوشهر انجام گرفته است. برای بررسی جوامع گیاهی از روش براون - بلانکه استفاده شد. داده‌های مربوط به پوشش گیاهی با استفاده از نرم افزار ANAPHYTO مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جوامع منطقه بر اساس حضور گونه‌های معرف در تابلوی جامعه‌شناسی تعیین شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که دو جامعه گیاهی برای منطقه قابل تشخیص است. در هر کدام از این جوامع، یک زیر جامعه مشاهده می‌شود:
1- جامعه Rusco-Fagetum با زیر جامعه Mercurialietosum perenni و گونه‌های شاخص:
Ruscus hyrcanus, Laurocerasus officinalis, Danae racemosa, Evonymus latifolia, Ilex spinigera, Frangula grandifolia, Symphandra odontosepala, Daphne mezereum , Hedera pastuchovii .
2- جامعه Carpineto-Fagetum با زیرجامعه Epimedietosum pinnatii و گونه‌های معرف:
Pteridium aquilinum, Lathyrus vernus, Sedum stoloniferum, Primula heterochroma, Carex remota , Polygonatum oriental , Paeonia wittmanniana.

کلیدواژه‌ها