بررسی خواص کاغذ تولیدی از نسبت‌های متفاوت گونه‌های صنوبر دلتوئیدس و پالونیا به روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات خمیر و کاغذ حاصل از تلفیق چوب صنوبر دلتوئیدس و پالونیا انجام گرفته است. بدین منظور نخست خواص آناتومیکی و شیمیایی الیاف حاصل از این گونه‌های درختی اندازه‌گیری شد. بر اساس این اندازه‌گیری‌ها چوب صنوبر و پالونیا به ترتیب با متوسط طول الیاف 60/1064 و 606/977 میکرومتر در رده پهن‌برگان با الیاف متوسط طبقه بندی شدند. صنوبر در مقایسه با پالونیا، سلولز بیشتر و لیگنین ومواد استخراجی کمتری دارد. پخت خمیر به روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی با مصرف 15% سولفیت سدیم و 7% بی کربنات سدیم بر اسا س وزن خشک ماده چوبی انجام پذیرفت. با در نظر گرفتن درجه روانی مطلوب فرایند NSSC، برای خمیر پالونیا با دور پالایش 7200، درجه روانیCSF 409و برای خمیر صنوبر با دور پالایش 3600درجه روانی CSF 415 حاصل شد. عامل متغیر در این بررسی درصد اختلاط دو نوع خمیر تهیه شده (خالص گونه‌ها، 90% صنوبر + 10% پالونیا،80% صنوبر + 20% پالونیا،70% صنوبر + 30% پالونیا) در ساخت کاغذ بود. بررسی خواص کاغذ حاصل از اختلاط دو گونه نشان می دهد که افزودن 10% خمیر پالونیا به خمیر صنوبر قابل قبول است و تاثیر چندانی در خواص مقاومتی کاغذ ندارد و از نظر آماری نیز در مقایسه با کاغذ خالص صنوبر کاهش معنی داری در شاخص های مقاومتی این کاغذ مشاهده نمی شود. از طرفی افزودن 20% خمیر پالونیا موجب کاهش چشمگیر برخی خصوصیات مقاومتی مانند مقاومت در برابر ترکیدن، طول پاره شدن و مقاومت کششی می شود، ولی تاثیر چندانی بر برخی مقاومت‌ها مانند مقاومت در برابر پاره شدن، سفتی و مقاومت به له شدن در حات حلقه ندارد.

کلیدواژه‌ها