لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 61، شماره 2 - شماره پیاپی 1000376، فروردین 1388 (1) 

بررسی منطقه‌ای منحنی سنجه رسوب در اقالیم مختلف ایران

بهنوش فرخ‌زاده؛ مریم آذرخشی؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه


بررسی حساسیت به فرسایش و رسوبزایی سازندهای زمین‌شناسی

سادات فیض‌نیا؛ جعفر دستورانی؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی


بررسی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش در جنگل‌های زاگرس

رضا حسین‌حیدری؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ هوشنگ سبحانی


بررسی قابلیت مکانیکی خاک در جاده جنگلی در حال ساخت به منظور

باریس مجنونیان؛ احمد جمشیدی‌کوهساری؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ سیدعطاءا... حسینی


بررسی ویژگی‌های جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله

امیر زیادزاده؛ احمد جهان‌لتیباری؛ مهدی فائزی‌پور؛ افشین پیرجانی


تأثیر استیله کردن ذرات چوب بر انتقال حرارت در سیکل پرس

مریم قربانی‌کوکنده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌نقی کریمی؛ بهبود محبی


تعیین اندازه واحد دامی ‌و نیاز روزانه گوسفند سنگسری

حسین ارزانی؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ زینب جعفریان‌جلودار؛ مهدی قریانی


بررسی تاثیر عامل بی‌رویه کشاورزی در بیابانزایی

محمد جعفری؛ احمد صادقی‌پور؛ حسین آذرنیوند؛ فرهاد فخری؛ نادیا کمالی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده منابع طبیعی

دوره انتشار
ماهنامه