تأثیر استفاده از آنتی‌بیوتیک و محلول‌های فعال‌ کننده در حفظ قابلیت بارورسازی اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss))طی نگهداری کوتاه مدت

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق امکان نگهداری اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان و اثر مدت زمان نگهداری و آنتی‌بیوتیک بر قدرت بارورسازی آن بررسی شد. در مورد آنتی‌بیوتیک دو تیمار حاوی آنتی‌بیوتیک و بدون آنتی‌بیوتیک انجام گرفت. در تیمار اول, اسپرم به همراه IU 250 پنی سیلین و 250 میکرو گرم استرپتومایسین سولفات به ازای هر میلی لیتر اسپرم و در تیمار دوم, اسپرم‌ها بدون آنتی‌بیوتیک در داخل پلیت های پلاستیکی ریخته شد. سپس تمام پلیت ها در یخچال (?C 3-2) نگهداری شد. فرایند لقاح در روزهای صفر، 6، 8، 12، 19 و 25 با تخمک ماهیان ماده انجام شد. برای ارزیابی اثر نوع فعال‌کننده‌ها ، از آب و محلول نمکی بیلارد برای فعال سازی اسپرم در موقع لقاح استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده, با افزایش مدت زمان نگهداری اسپرم ها، درصد چشم‌زدگی و تخم‌گشایی کاهش یافت. این اختلاف ها بین روزهای صفر و 6 معنی دار نبود (05/0p>)، ولی از روز هشتم به بعد تفاوت معنی‌داری با روز صفر مشاهده شد (05/0(p<. تا روز 12 نگهداری، دو تیمار حاوی آنتی‌بیوتیک و بدون آنتی‌بیوتیک تفاوت معنی‌داری در نتایج حاصل با هم نداشتند (05/0p>)، ولی در روزهای 19 و 25 تفاوت بسیار مشخصی بین دو تیمار مشاهده شد (05/0p<). در همه تیمارها, نتایج به دست آمده با محلول نمکی بیلارد نسبت به آب بیشتر بود, به طوری که در تیمارهایی که از آب به عنوان فعال‌کننده استفاده شده بود, چشم‌زدگی از 06/89 درصد در روز صفر به 15/12 درصد در روز 19 و صفر در روز 25، و در تیمارهایی که محلول نمکی به کار رفته بود, از 86/98 درصد در روز صفر به 63/74 درصد در روز 19 و 78/79 درصد در روز 25 کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها