بررسی کارایی عکس ماهواره‌ای کاسموس درتهیه نقشه اشکال فرسایش

نویسندگان

چکیده

فرسایش، یکی از مهم ترین پیامدهای تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است که به طور جدی بستر حیات را تهدید می‌کند. در این، زمینه تهیه نقشه اشکال فرسایش اولویت بیشتری نسبت به نقشه شدت فرسایش دارد.به ‌این منظور از منابع مختلف بویژه نقشه‌های ژئومرفولوژی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای استفاده به عمل می آید. نکته مهم دیگر، بازدیدهای صحرایی است که تراکم بازدید تابع مقیاس نقشه است، اما استاندارد خاصی برای آن وجود ندارد. هدف از این تحقیق که در حوزه مرک (Merek) استان کرمانشاه انجام گرفت، بررسی کارایی عکس ماهواره‌ای کاسموس در مطالعات ژئومرفولوژی و تهیه نقشه اشکال فرسایش در مقیاس 1:50000 است. بدین منظور پس از تهیه نقشه اشکال فرسایش با تفسیر عکس ماهواره‌ای(کاسموس 000/1:50) و رخساره‌های ژئومرفولوژی (با استفاده از GIS)، در هر رخساره، 5 دامنه، مورد بررسی میدانی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه عکس و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که انطباق بررسی میدانی با تفسیر عکس در رخساره‌های فرسایش آبراهه‌ای، خندقی و لغزشی بیش از 70 درصد، در فرسایش‌های سطحی و تختانک، متوسط و برای فرسایش‌های شیاری و برفی کمتر از 50 درصد بوده و فرسایش انحلالی از روی عکس قابل شناسایی نیست. نتایج مقایسه دامنه‌های هر رخساره نیز نشان ‌داد که همخوانی در 29 رخساره بیش از 70 درصد، در 34 رخساره بین 70-60 درصد و در 14 رخساره کمتر از 60 درصد بود.بر این اساس، درحالت دوم باید مرز رخساره را طی کنترل صحرایی و تغییرات جزیی تصحیح و در حالت سوم رخساره را به دو رخساره دیگر تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها