بررسی عوامل موثر بر مشارکت مجریان در طرح تعادل دام و مرتع

نویسندگان

چکیده

با وجود اهمیت بسیار زیاد مراتع در ایران، هر سال بر شدت تخریب آنها افزوده می‌شود. دام مازاد بر ظرفیت مراتع و جمعیت انسان بهره‌بردار مازاد بر ظرفیت مراتع در کنار سایر عوامل، به عنوان دو عامل اصلی تخریب مراتع در ایران به حساب می‌آیند. طرح ملی تعادل دام و مرتع با تکیه بر بسیج همه عوامل مؤثر در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی، تصمیمی است در جهت حذف عوامل مخرب مذکور. مجریان و بهره‌برداران هسته مرکزی فعالیت ها و برنامه‌های پیش بینی شده در طرح را تشکیل می‌دهند. بررسی و شناخت تصویری از مشارکت این افراد در اجرای طرح در سال های اخیر زمینه را برای مشارکت سایر مجریان فراهم خواهدکرد. تحقیق حاضر با درک این ضرورت در سال1383 انجام شد. جمعیت مورد بررسی در این تحقیق 119 نفر از مجریان طرح تعادل دام و مرتع از 15 استان کشورهستند. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها ارتباط مثبت و معنی‌داری را بین ویژگی‌های طرح تعادل دام و مرتع (قابلیت اجرا وتحقق انتظارات) و برنامه‌های ترویجی (مراسم نمادین، فیلم ویدئویی، برنامه‌های رادیو- تلویزیونی و نشریات ترویجی) با مشارکت در برنامه‌های طرح تعادل دام و مرتع نشان می‌دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیر تحقق انتظارات از میان متغیرهای مربوط به ویژگی‌های طرح تعادل دام و مرتع بیشترین تأثیر را در مشارکت مجریان در برنامه‌های طرح تعادل دام و مرتع دارد. از میان متغیرهای مربوط به ویژگی‌های فردی، متغیر تحصیلات و از میان متغیرهای مربوط به روش‌های آموزشی – ترویجی، مراسم نمادین و ملاقات با کارشناسان منابع طبیعی به ترتیب بیشترین تا ثیر را در مشارکت مجریان در تحقق برنامه‌های طرح تعادل دام و مرتع دارند.

کلیدواژه‌ها