برآورد رشد حلقه‌های رویشی گونه بلند مازو (Quercus castaneifolia) C. A. (Mey.) با روش فیلتراسیون گام به گام متغیرهای اقلیمی

نویسنده

چکیده

برای انجام این تحقیق 35 نمونه گاه‌شناسی حلقه‌های رویشی از 35 پایه بلند مازو در پارک جنگلی نور گرفته شد. روابط بین گاه‌شناسی عرض دوایر رویشی د ر مجموع با 85 متغیر اقلیمی بارندگی، شاخص حرارتی، تبخیر و تعرق و تعادل آبی به شکل سالانه، ماهانه، سه فصل سال و فصل رشد مورد آزمون قرار گرفت. مدل‌های رگرسیون به منظور برآورد و ارزیابی اثرهای متغیرهای اقلیمی در سال رویش جاری و یک، دو و سه سال قبل از آن روی رشد بلند مازو با استفاده از الگوهای ساده، خطی و چندگانه رگرسیون به اجرا در آمد. روش فیلتراسیون برای یافتن بهترین مدل مورد استفاده قرار گرفت. عوامل آماری ضریب تغییرات، ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده‌ها در مراحل مختلف تا رسیدن به مدل نهایی مورد توجه قرار داده شد. بهترین مدل برای واکنش رویش سطح مقطع بلند مازو توانست 88 درصد از واریانس تغییرات رشد را برآورد کند. واکنش رشد گونه بلند مازو در سال های مختلف به متغیرهای اقلیمی شناسایی شده متفاوت بود. روش جدید فیلتراسیون توانست بهترین مدل‌ها را در هر مرحله شناسایی و اجرا کند. با این روش معلوم شد که گونه بلند مازو بیشتر به متغیرهای اقلیمی سال رویش جاری وابستگی دارد، هر چند رشد آن با هر سه سال قبل از سال رویش جاری نیز همبستگی نشان داد، ولی این همبستگی کمتر بود. نتایج این تحقیق معلوم ساخت که بلند مازو به شرایط گرم در طول دوره رشد علاقه مند است. از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که رشد این گونه بر حسب اینکه شرایط اقلیمی سال رویش جاری و سه سال قبل از آن مساعد یا نامساعد باشد، متفاوت است. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که شرایط اقلیمی سال جاری برای رشد بلند مازو نسبت به سال های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها