بررسی‌کمی‌ و کیفی زایدات میادین میوه و‌ تره‌بار شهر تهران

نویسندگان

چکیده

میادین میوه و تره‌بار زیر پوشش سازمان میادین میوه و تره‌بار و فراوردهای کشاورزی شهرداری تهران فعالیت می‌‌کنند. تعداد آنها هشت واحد است که در مجموع 337 باب غرفه دارند. دراین پژوهش برای شناخت کمیت و کیفیت زایدات میادین میوه و تره بار شهر تهران در زمستان 81 و تابستان 82 ، به صورت حداقل و حد اکثر و به طور تصادفی نمونه برداری شد که در نتیجه میانگین درصد اجزای ترکیبات زباله، چگالی و همچنین ترکیب شیمیایی زایدات مورد نظر به شرح زیر تعیین شد؛ میوه و سبزی 35/84 درصد، شیشه 19/0 درصد، چوب85/3درصد، کاغذو مقوا و کارتن 59/3 درصد، پلاستیک و پت 03/3 درصد، فلزات19/0درصد، استخوان و مواد پروتئینی50/1 درصد، نان خشک40/0 درصد، منسوجات50/0 درصد، سایر مواد متفرقه 35/3 درصد. همچنین متوسط اندازه‌گیری‌ها برای چگالی زایدات 30/283 کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد. میانگین نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌های زایدات میادین میوه و تره بار بر پایه این پژوهش به قرار زیر به دست آمد، رطوبت 94/80 درصد، شوری (EC)33/9، اسیدیته (pH) 52/5، درصد اشباع(SP) 75/88، درصد افت در 400 درجه (OM) 88/65 درصد، خاکستر در 800 درجه (Ash) 19/29 درصد، ازت کل(N) 38/1 درصد، فسفر کل(P) 24/0 درصد پتاس کل (K) 43/1 درصد، سدیم کل(Na) 47/0 درصد، کربن کل (OC) 32/36 و نسبت C/N 30/31 ، که نشان دهنده تناسب این مواد برای استفاده از یک برنامه تهیه کمپوست با کیفیت خوب در شهر تهران است.

کلیدواژه‌ها