بررسی میزان تولید و هزینه قطع درخت در بخش پاتم جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر

نویسندگان

چکیده

بهره‌برداری از جنگل، یک سیستم است و پرهزینه‌ترین بخش طرح‌های جنگلداری محسوب می شود. هدف اصلی مهندس بهره‌بردار، به حداقل رساندن هزینه‌ها و خسارت های ناشی از عملیات بهره‌برداری است. برای مدیریت درست و کاهش هزینه‌ها، باید تمام اجزای این سیستم را شناخت. یکی از اجزای سیستم بهره‌برداری، قطع درخت است که در ایران با استفاده از اره موتوری انجام می‌گیرد. در این تحقیق، قطع با اره موتوری در سری پاتم در جنگل خیرودکنار و در پارسل‌های 113، 116 و 118 زمان‌سنجی و مدل مربوط به قطع درخت تهیه‌ شد. نتایج نشان داد که قطر برابر سینه مهم ترین عامل اثرگذار روی زمان قطع است و با افزایش قطر، زمان و در نتیجه هزینه‌ قطع افزایش می‌یابد. به طور متوسط، هر اکیپ اره‌ موتورچی شامل یک اره‌موتورچی و دو نفر همراه، در ساعت 7 درخت قطع می‌کنند و هزینه‌ روزانه‌ آنها 309785 ریال است.

کلیدواژه‌ها