تعیین قابلیت‌های مکانیکی خاک جنگل برای عملیات جاده سازی و بهره‌برداری درسری گرازبن جنگل خیرود کنار

نویسندگان

چکیده

آگاهی از ویژگی‌های مکانیکی خاک و تعیین مشخصات فنی آن، برای انجام عملیات جاده سازی و تضمین پایداری آنها ضروری است. در این تحقیق به بررسی عوامل مکانیکی خاک سری گرازبن پرداخته شد. برای نمونه‌برداری، با استفاده از نقشه خاک شناسی جنگل خیرودکنار و با ترکیب نقشه‌های شیب و جهت 24 واحد مختلف حاصل شد. از هر یک از 24 واحد یک نمونه خاک برداشت شد و آزمایش‌های مکانیک خاک شامل تعین رطوبت، دانه‌بندی، حدود اتربرگ بر روی آنها به عمل آمد. نمونه‌ها سپس با روش طبقه‌بندی متحد (USCS) طبقه‌بندی شدند. آنها در دو طبقه CL و CH قرار گرفتند. طبقه CH به دو زیر گروه CHL (با حد روانی 70 – 50) و CHH (حد روانی بیش از 70) تقسیم شد. از نظر درجه خمیری، نمونه‌های خاک، در دو گروه خمیری (35-15= PI) و خیلی خمیری (35 PI>) طبقه‌بندی شدند. این خاک‌ها چسبندگی زیاد و رطوبت قابل توجهی داشتند و زهکشی در آنها به ترتیب ضعیف و خیلی ضعیف است. همچنین قابلیت شکل پذیری در آنها زیاد است. دامنه شاخص روانی نمونه‌ها بین 5/0 – 25/0 است، از این رو با توجه به این دامنه، خاک به عنوان مصالح ساختمانی فقط در هوای خشک یا مواقعی که رطوبت آن کم است، قابل استفاده می‌باشد. به عنوان زیربنا نیز می‌تواند استفاده شود، ولی خطر نشست آن وجود دارد. این محدوده دامنه شاخص روانی تنها امکان به کارگیری ماشین‌های چرخ لاستیکی دو دیفرانسیل را برای عبور و مرورتا حدودی ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها