تاثیر فاصله کاشت و نوع هرس بر تولید علوفه گونه‌ آتریپلکس لنتی‌فرمیس در استان یزد

نویسندگان

چکیده

تعیین فاصله کاشت و نحوه مناسب برداشت گونه آتریپلکس لنتی‌فرمیس، ازجمله اولویت‌های تحقیقاتی در عرصه‌های واجد شرایط بوته‌کاری در اراضی بیابانی به‌حساب می‌آید. به‌همین انگیزه در بهار 1371 محدوده‌ای به‌وسعت 5/4 هکتار در حاشیه کویر سیاه‌کوه استان یزد انتخاب و در آن بوته‌کاری شد. این پژوهش درقالب طرح آماری کرت های دوبار خرد شده با تیمارهای اصلی فواصل کاشت 2، 4 و 6 متری، تیمارهای فرعی هرس هر ساله، دو ساله و سه ساله، تیمارهای فرعی فرعی سطوح برش هرس کف‌بر،‌ هرس از ارتفاع 20، 40 و 60 سانتیمتری با تیمار بدون هرس اجرا شد. برداشت و توزین علوفه تولیدی پس از مرحله استقرار در پاییز 1372 آغاز و مطابق با برنامه پیش‌بینی شده تا پایان سال 1380 استمرار یافته است. نتایج نشان داد که بین تولید تجمعی علوفه خشک تیمارهای آزمایشی فواصل کاشت اختلاف معنی‌داری وجود دارد(P<0.10) و حداکثر آن در فاصله کاشت 2 متری حاصل آمده است. بین تیمارهای دوره‌های هرس اختلاف معنی‌داری دیده نمی‌شود. اثرهای تیمارهای ارتفاع برش در اواخر دوره آزمایش مشخص‌تر شده و بین آنها اختلاف معنی‌داری بروز کرده است(P<0.01). بالاترین تولید تجمعی متعلق به تیمار ارتفاع برش 60 سانتیمتری است. در بررسی اثرهای متقابل فواصل کاشت، دوره های هرس و ارتفاعات برش، تیمار هرساله از ارتفاع 60 سانتیمتری در فاصله کاشت2 متری، بیشترین میزان تولید تجمعی را طی دوره آزمایش کسب کرده و به‌عنوان تیمار آزمایشی برتر در این پژوهش معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها