اعضای هیات تحریریه

سردبیر

- ابراهيمي

دانشکده منابع طبیعی

ijnrnrf.ut.ac.ir