استفاده از پلی بوتادین ایزوسیانات به‌عنوان بهبود دهنده در چندسازه الیاف چوب/پلیمر

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثر استفاده از مواد سازگار کننده و بهبود دهنده مناسب در چندسازه الیاف چوب/ پلیمر در تعیین ویژگی‌های مکانیکی و کاربردی بررسی شد. انیدرید مالییک پلی پروپیلنی (MAPP) دردو سطح و پلی بوتادین ایزوسیانات(PBNCO) در سه سطح مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در شرایط استفاده از 30 درصد الیاف سلولزی, 3 درصد انیدرید مالییک پلی پروپیلنی و 5 درصد پلی‌بوتادین ایزوسیانات اتصال بین الیاف تقویت شده در فاز داخلی و ماتریس پلیمر نقش مهمی‌در بهبود ویژگی‌های مکانیکی چندسازه الیاف چوب/پلیمر دارند.

کلیدواژه‌ها