تأثیر زمان قلمه‌گیری و محیط کشت بر ریشه‌زایی قلمه ساقه افرا (پلت) (.Boiss Acer velutinum)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق آزمایشی به منظور بررسی تکثیر غیر‌جنسی (قلمه ساقه) گونه افرا پلت از طریق اجرای طرح آماری اسپلیت پلات یا طرح کرت های خرد شده در قالب کاملاً تصادفی در نهالستان سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته (دکتر بهرام نیا) انجام گرفت و بخشی از قلمه‌ها نیز در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای (میست) کشت شدند. قلمه‌های کشت شده توسط هورمون اسید ایندول بوتریـک با غلظت‌های صفـر ، 1000 ، 5000 و 10000 قسمت در میلیون (PPM) تیمار شدند. داده‌ها به کمک آزمون دانکن (سطح 5 درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل در طی یک فصل کامل رویش نشان می دهد که تکثیر از هر دو روش امکان پذیر است. همچنین غلظت هورمون 5000 قسمت در میلیون با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار در سطح 5 درصد دارد. زمان تهیه و کشت قلمه‌ها در اواخر آذرماه نیز نسبت به اواخر اسفندماه اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد دارد و موارد اخیر در بستر میست نسبت به بستر نهالستان موفقیت بیشتری را نشان می‌دهند که میزان قلمه‌های ریشه‌دار شده 61/76 درصد است.

کلیدواژه‌ها