مقایسه دقت تصاویر ماهواره‌ای AVHRR و TM در تعیین پوشش برفی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر قدرت تفکیک‌پذیری مکانی1 اطلاعات ماهواره‌ای در تعیین سطح زیر پوشش برف بررسی شد. بدین منظور سنجنده AVHRR2 ماهواره نوآ با قدرت تفکیک پذیری اسمی معادل 1100 متر و سنجنده TM3 ماهواره لندست با قدرت تفکیک‌پذیری اسمی معادل 5/28 متر انتخاب و مقایسه شدند. نتیجه این تحقیق که در مناطق برفگیر حوزه کارون واقع در زاگرس ایران انجام شده است، نشان می دهد مساحت پوشش برفی در تصاویر ماهواره های نوآ و لندست در دو تاریخ متفاوت، یکی در اوایل فصل ذوب و دیگری در اواخر فصل ذوب، به ترتیب 15 و 17 در صد با هم اختلاف دارند. همچنین نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مساحت مشترک پلی گون‌ها در همپوشانی مکانی برای دو ماهواره از مساحت پلی گون در دو تصویر بمراتب کمتر است، ولی مساحت همپوشانی در پلی گون‌های مختلف با مساحت کل برف پلی گون‌های هر ماهواره همبستگی زیادی را نشان می‌دهد. به علاوه هر چه قدرت تفکیک پذیری مکانی اطلاعات ماهواره‌ای کمتر باشد، سطح زیر پوشش برف بیشتر از حد برآورد می‌شود. مسئله دیگر اینکه برای تشخیص میدان های برفی از تصاویر ماهواره‌ای، اندازه میدان‌های برفی باید بزرگ تر از چند پیکسل سنجنده باشد.

کلیدواژه‌ها