بررسی حساسیت به فرسایش پادگانه‌های کواترنر حوزه آبخیز طالقان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نهشته‌های کواترنر حوزه آبخیز طالقان بررسی و نقشه گسترش آنها تهیه شد، سپس فرسایش‌پذیری آنها تعیین شد. بیشترین مساحت نهشته‌های کواترنر حوزه آبخیز را پادگانه‌های رودخانه‌ای تشکیل می دهند که از ارتفاعات بالا به سمت بستر امروزه رودخانه عبارتند از: پادگانه" میندل"،پادگانه"ریس"، پادگانه"وورم"و پادگانه" جنگ ترویا". برای بررسی فرسایش پذیری پادگانه‌های"ریس" و" جنگ ترویا" که ضخامت خاک آنها کم است، از عامل k تغییر یافته در مدل USLE و باران ساز مصنوعی و در مورد پادگانه‌های" میندل" و"وورم" و مخروط افکنه جزن- ورکش که ضخامت خاک آنها زیاد است، از عامل k روش USLE و باران ساز مصنوعی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گسترده ترین نهشته کواترنر حوضه، پادگانه "ریس" است که 8/2742 هکتار و 4/2 درصد مساحت دارد. پادگانه‌ها بیشتر در مرکز حوزه آبخیز گسترش دارند. مقدار k تغییر یافته در پادگانه"ریس" برابر 12/0 و در پادگانه" جنگ ترویا" برابر 17/0 است. مقدار k در پادگانه"وورم" 23/0 و در پادگانه" میندل" 16/0 و در مخروط افکنه جزن- ورکش 05/0 است. به طور کلی نتایج حاصل از بررسی حساسیت به فرسایش به روش k نشان داد که حساس ترین تا مقاوم ترین نهشته کواترنر نسبت به فرسایش عبارتند از: پادگانه"وورم"، پادگانه" جنگ ترویا"، پادگانه" میندل"، پادگانه"ریس" و مخروط افکنه جزن- ورکش. نتایج حاصل از بررسی حساسیت به فرسایش نهشته‌های کواترنر با استفاده از باران ساز مصنوعی نشان داد که حساس ترین تا مقاوم ترین نهشته کواترنر عبارتند از: پادگانه" جنگ ترویا"، پادگانه"وورم"، پادگانه"ریس"، پادگانه" میندل" و نهشته‌های مخروط افکنه جوان تر جزن- ورکش. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بجز پادگانه‌های بسیار درشت دانه که استقرار و به کار گیری باران ساز در آنها با مشکلاتی همراه است، نتایج حاصل از روش های k و باران ساز مصنوعی تطابق بسیار زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها