بررسی تولید و هزینه حمل چوب و مقدار ‏فراورده‌های حاصل از تبدیل به روش سنتی

نویسندگان

چکیده

استفاده از نیروی حیوانات برای بیرون بردن چوب از جنگل از سیستم‌های قدیمی‌خروج چوب به شمار می رود. پژوهش‌هایی در زمینه تولید، هزینه، و تخریب ناشی از این کار، در کشور‌هایی چون ایالات متحده آمریکا, چین، هندوستان، شیلی و کشورهای اروپایی انجام گرفته است. قاطرها در ایران بیشتر برای حمل چوب‌آلات کاتینی و هیزمی‌یا الواری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پژوهش در آبان ماه سال 1381 و در جنگل خیرودکنار نوشهر انجام شد. در مورد تولید و هزینه حمل چوب با قاطر پس از شناسایی اجزای کار، زمان سنجی به روش پیوسته انجام شد مدل‌های حمل چوب‌آلات هیزمی، کاتینی و هیزمی ‌با استفاده از وسیله مخصوص V مانند تهیه شد. مقدار تولید در حمل چوب‌آلات هیزمی‌135/2 مترمکعب/ساعت, درحمل چوب‌آلات هیزمی ‌با وسیله مخصوص 275/3 متر مکعب /ساعت و برای چوب‌آلات کاتینی 246/1 متر مکعب /ساعت بود. هزینه حمل چوب براساس قرارداد پیمانکار مربوطه, برای چوب‌آلات هیزمی‌13382 ریال/متر مکعب، برای چوب‌آلات هیزمی‌با وسیله مخصوص V مانند 8724 ریال/متر مکعب و برای چوب‌آلات کاتینی برابر 28663 ریال/متر مکعب بود. به طور متوسط برای تمام گونه‌ها با توجه به محاسبات انجام گرفته در مورد پروانه قطع‌های موجود در سری پاتم و نم خانه، 37/88 درصد حجم استحصال مربوط به فراروده‌های حاصل از تبدیل سنتی است و تنها 63/11 درصد حجم استحصال را گرده بینه تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها