ارزیابی کیفی و بررسی تغییرات چربی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در یخ

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تغییرات چربی ماهی آمور در مدت 20 روز نگهداری در یخ مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت. طی دوره نگهداری، کیفیت چربی ماهی آمور، از نظر فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک کاهش معنی‌داری را (در سطح احتمال 5 درصد) نشان داد. تجزیه وتحلیل آماری داده‌ها، افزایش معنی‌داری را در مقدار پراکسید، تیوباربیوتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد و کاهش معنی‌داری را در مقدار آهن هِم نشان داد. بر اساس شاخص‌های حسی بافت، ظاهر عمومی، چشم، رنگ و بوی آبشش، کیفیت و تازگی ماهی آمور از درجه عالی تا خوب تا روز چهارم و از درجه خوب تا قابل پذیرش تا روز دهم نگهداری ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها