تعیین منطقه‌های با خشکسالی‌های بحرانی و اثر آن بر جنگل‌ها و مراتع کشور درسال‌های 1374 تا 1379 با بهره گیری از داده‌های بارندگی و تصویرهای ماهواره‌ای

نویسندگان

چکیده

بررسی‌های خشکسالی هواشناسی بابهره گیری از روش درصد نرمال و آمار میانگین بارندگی ماهانه 719 ایستگاه، با پایه زمانی 26 ساله، منجر به تهیه نقشه پهنه‌های خشکسالی برای کشور در سال‌های 1374 تا 1379 شد. از طرف دیگر بهره گیری ازشاخص‌های گیاهی به دست آمده از تصویرهای NOAA-AVHRR منجر به تولید نقشه‌های تغییر پوشش گیاهی در سال‌های آبی محدود به دوره بررسی شد. اجتماع منطقه‌های مواجه با کاهش شدید پوشش گیاهی و طبقه‌های خشکسالی‌های شدید و خیلی شدید، به عنوان منطقه‌های در معرض خشکسالی‌های بحرانی نامیده شدند. منظور از خشکسالی بحرانی، خشکسالی است که در اثر آن، کاهش شدید پوشش گیاهی رخداد باشد. با تلفیق نقشه منطقه‌های مواجه با خشکسالی‌های بحرانی در دوره بررسی ونقشه پوشش اراضی اصلاح شده با بهره گیری از تصویرهای سنجنده MODIS، مشخص شد که در سال آبی 1378- 1377 خشکسالی‌ها کمترین تاثیر و در سال‌های آبی 1376-1375 و 1379-1378 بیشترین تاثیر را بر پوشش گیاهی کشور داشته‌اند. از میان پوشش‌های گیاهی مختلف، جنگل‌‌های تنک، باغ ها و مراتع بیشترین و جنگل‌‌های با تراکم بیش از 50درصد و کشت‌های آبی کمترین تاثیرپذیری را از خشکسالی‌های بحرانی، متحمل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها