تأثیر استیله کردن ذرات چوب بر انتقال حرارت در سیکل پرس

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر شدت استیله کردن بر انتقال حرارت صفحه های پرس به مغز کیک خرده‌چوب در مرحله پرس گرم و ویژگی‌های مکانیکی تخته خرده‌چوب به دست آمده از خرده‌چوب‌های استیله شده گونه راش ایرانی (Fagus orientalis) انجام گرفت. خرده‌چوب‌ها پس از 12 ساعت غوطه‌وری در انیدرید استیک، جهت رسیدن به 3 سطح درصد افزایش وزن (WPG) 5، 9 و 16 درصد به مدت 30، 90 و 240 دقیقه در اتو در دمای c °120 حرارت داده شدند. انتقال حرارت طی فرآیند پرس کیک خرده‌چوب توسط سیمهای ترموکوپل متصل به ترمومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت استیله کردن خرده‌چوب‌ها، سرعت انتقال حرارت کاهش می‌یابد. به علاوه خواص مکانیکی تخته هاشامل MOR، MOE و IB نیز با کاهش مواجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها