ارزیابی ارتباط میان شدت آلودگی به دارواش (Viscum album L.) با برخی از ویژگی‌های گونه‌های میزبان در پارک جنگلی نور

نویسندگان

چکیده

برای بررسی ارتباط شدت آلودگی به دارواش (Viscum album L.) با ویژگی‌هایی مانند گونه میزبان، قطر برابر سینه، ارتفاع و مکان قرارگیری درختان میزبان، شمار 30 کرت دایره‌ای شکل، هر یک به مساحت هزار متر مربع در منطقه‌های که دارای تجمعی از درختان آلوده بودند، در پارک جنگلی نور گزینش و برداشت شد. در داخل هر کرت، قطر برابر سینه، ارتفاع، شمار دارواش بر هر درخت و محل قرارگیری درخت (در دو وضعیت مجاور حفره یا جاده و یا درون توده) و نیزگونه میزبان برای کلیه پایه‌های آلوده به دارواش ثبت شد. نتایج نشان داد که فراوانی و شدت آلودگی به دارواش در گونه انجیلی، نسبت به سایر گونه‌های موجود در منطقه مورد بررسی بیشتر است. علاوه بر این، شدت آلودگی به دارواش در درختان انجیلی رابطه معنی‌دار مستقیمی با قطر برابر سینه و محل قرارگیری آنها در حاشیه توده جنگلی داشته اما هیچ رابطه معنی‌داری در مورد ارتفاع درختان دیده نشد. به طور کلی شمار درختان واقع در حاشیه حفره‌ها و یا مجاور جاده‌ها، چه از نظر فراوانی و یا شدت آلودگی، از درختان واقع در درون توده بیشتر بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که باز شدن تاج پوشش جنگل در اثر برداشت شدید درختان و تخریب رویشگاه می‌تواند ظرفیت آلودگی به دارواش‌ها را در هر منطقه افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها