بررسی تغییر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ روزنامه در زاویه‌های مختلف

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تغییر ویژگی‌های وابسته به راستای کاغذ روزنامه تولید داخل کشور در زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت بدین منظور مقاومت به کشش، مدول کشسانی، طول پارگی و مقاومت به پارگی کاغذ روزنامه در جهت ماشین (MD) و در فاصله‌های 15 درجه نسبت به آن (15 ,30 , 45, 60, 75) و عمود برجهت ماشین (CD) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مقادیر مدول کشسانی، مقاومت کششی و طول پارگی کاغذ روزنامه در MD بیشترین می‌باشد و با افزایش انحراف ازMD مقدار آنها کاهش یافته تا این که در CD به کمترین میزان خود(نصف) کاهش می‌یابد. تغییر این ویژگی‌ها از 60 درجه تا CD بسیار کم بوده و معنی‌دار نیست. همچنین کمترین میزان مقاومت به پارگی در جهتCD دیده شده، سپس افزایش یافته و در زاویه 60 در جه به بیشترین میزان میرسد و بعد از آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها