اثرگذاری چوبکشی زمینی روی کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو در شیب‌های مختلف

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظورتعیین روند تدریجی تغییر وزن مخصوص ظاهری خاک سطحی (عمق 10-0 سانتی‌متر) مسیرهای اسکیدررو در طی عملیات چوبکشی زمینی در دو جنگل پهن برگ هیرکانی (ایران) اجرا شد. تیمار موردبهره گیری، چوبکشی با یک اسکیدر چرخ لاستیکی روی سه مسیر اسکیدررو شامل؛ مسیر اسکیدررو مسطح، مسیر اسکیدررو با شیب عرضی و مسیر اسکیدررو با شیب طولی می‌باشد. قبل و بعد از عملیات چوبکشی، نمونه گیری از خاک برای تعیین وزن مخصوص ظاهری (Db) و درصد رطوبت هر یک از شیارهای درونی و بیرونی مسیرهای اسکیدررو به صورت کاملاً تصادفی انجام شد. در کل، میانگین وزن مخصوص ظاهری خاک فشرده مسیرهای اسکیدررو به طور معنی‌دار بزرگتر از خاک تخریب نشده بود. بیشینه افزایش معنی‌دار در وزن مخصوص ظاهری (50/0 P <) مسیر اسکیدررو با شیب عرضی و مسیر اسکیدررو با شیب طولی در شش جابجایی ابتدایی اسکیدر رخ داد، به طوری که مقدار رطوبت خاک در زمان چوبکشی به ترتیب 30 و 35 درصد بود. در مسیر اسکیدررو مسطح، بیشینه مقدار کوبیدگی در دوازده جابجایی ابتدایی رخ داد. پس ازجابجایی ششم (در مسیر اسکیدررو با شیب عرضی و مسیر اسکیدررو با شیب طولی) و یاجابجایی دوازدهم (در مسیر اسکیدررو مسطح) افزایش معنی‌داری در وزن مخصوص ظاهری خاک ایجاد نشد. همچنین با مقایسه سه مسیر اسکیدررو مشخص شدکه شدیدترین مقدار کوبیدگی خاک در مسیر اسکیدررو با شیب عرضی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها