بررسی سیتوژنتیکی گو نه‌هایی از جنس شبدر در استان فارس با بهره گیری از سیستم آنالیز تصویری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، گو نه‌های T. campestre, Trifolium dasyurum, T. repens, T. grandiflorum , T. lappaceum, و
T. resupinatum پس از جمع‌آوری از رویشگاه‌های موجود در استان فارس مورد بررسی سیتوژنتیکی قرار گرفتند در این بررسی از سیستم آنالیز تصویری برای تعیین کاریوتیپ گونه‌ها بهره گیری شد و با استفاده از نرم‌افزار Micromeasure، ویژگی‌هایی مانند طول بازوی کوتاه ((SA، طول بازوی بلند (LA)، طول کروموزوم (TL)، نسبت بازوها (AR‌( و شاخص سانترومری (‌‌CI) مورد محاسبه قرار گرفتند. برای تعیین وضعیت تکاملی گونه‌ها، شاخص‌های تقارن کاریوتیپی مانند A?‌، A?،،%TF و DRL محاسبه شد و کلاس تقارن آنها مشخص شد برپایه جدول دوطرفه Stebbins گونه‌های مورد بررسی در کلاس A1 قرار گرفتند، به استثنای T. repens که یک گونه تتراپلوئید بود بقیه گونه‌های مورد بررسی دیپلوئید بودند. از لحاظ شمارکروموزوم پایه نیز بین گونه‌های مورد بررسی پایه کروموزومی 7 و 8 دیده شد نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ کلیه صفات کروموزومی، اختلاف معنی‌داری در سطح 1% وجود دارد و این بیانگر تنوع کروموزومی در گونه‌های مورد بررسی است. با برش دندروگرام بدست آمده از تجزیه کلاستر به روش UPGMA گونه‌ها در سه خوشه قرار گرفتند، خوشه اول شامل گونه‌های campestre T.‌، resupinatum.T، grandiflorum T.، T. repens بود خوشه دوم گونه‌ T. lappaceum را شامل می‌شد و خوشه سوم شامل گونه T .dasyurum بود. گونه‌های T. campestre و T. resupinatum دارای بیش‌ترین خویشاوندی و گونه‌های T. campestre و dasyurum T. دارای کمترین خویشاوندی بودند.

کلیدواژه‌ها