بررسی ویژگی‌های جوهرزدایی کاغذ روزنامه باطله

نویسندگان

چکیده

جوهرزدایی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در بازیافت کاغذ روزنامه و بهره گیری دوباره از لیف ها آن دارد. با توجه به‌این‌که مواد شیمیائی تاثیر مهمی در حذف جوهر دارند، بنابراین در این پژوهش این تأثیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌است. از کاغذ روزنامه کیهان به عنوان ماده اولیه سلولزی و از روش جوهرزدایی و رنگبری اکسایشی، با بهره گیری از سه میزان هیدروکسید سدیم (1، 2 و 3 درصد) و سه میزان پراکسید هیدروژن (1، 5/1 و 2 درصد) بر مبنای وزن خشک کاغذ روزنامه باطله بهره گیری شده ‌است. سایر عامل های موثر در جوهرزدایی ثابت در نظر گرفته‌شدند. ویژگی‌های نوری شامل روشنی، زردی و ماتی کاغذهای دست‌ساز از کاغذ روزنامه اندازه‌گیری شد و نتایج نشان دادند که بیشترین روشنی با بهره گیری از ترکیب 2درصد NaOH و 2 درصد H2O2 به میزان61 درصد به‌دست آمده ‌است. در اثر افزایش میزان مصرفNaOH، زردی خمیر کاغذ بازیافتی افزایش یافته و بیشترین میزان زردی به مقدار 19درصد، در حالت بهره گیری از بیشترین میزان NaOH و کمترین میزان H2O2 بدست آمده‌است. بالاترین مقدار ماتی خمیر کاغذ بازیافتی به میزان 98درصد، مربوط به نمونه شاهد بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها