بررسی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش در جنگل‌های زاگرس

نویسندگان

چکیده

روش نمونه‌برداری چهارگوش یکی از روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای می‌باشد که برای اندازه‌گیری تراکم (شماردرختان در واحد سطح)، تاج پوشش و ... گیاهان بکار می‌رود. در این پژوهش کاربرد فرمول ارائه شده بوسیله پولارد (1971) و یک فرمول پیشنهادی (برای اولین بار و با توجه به شرایط جنگل‌های منطقه زاگرس) به منظور برآورد شماردرختان در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در جنگل‌های بلوط زاگرس واقع در جنگل آموزشی، پژوهشی مرکز آموزش عالی قصرشیرین استان کرمانشاه، با توجه به معیار درستی بررسی شد. درآغاز در جنگل یادشده محدوده‌ای به مساحت50 هکتار گزینش و آماربرداری صددرصد انجام شد سپس تعداد 50 قطعه نمونه (نقطه نمونه‌برداری) برای روش نمونه‌برداری فاصله‌ای چهارگوش به صورت منظم تصادفی در داخل آن برداشت شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که هیچکدام از فرمول‌های ارائه شده برای برآورد شماردرختان در هکتار و درصد تاج پوشش درختان جنگل سرخه دیزه کرمانشاه با توجه به معیار درستی قابل قبول برای کارهای پژوهشی (درستی کمتر از %10 ) مناسب نمی‌باشند، هر چند که فرمول پیشنهادی (فرمول جدید) نسبت به فرمول ارائه شده به وسیله پولارد برای برآورد شماردرختان در هکتار و درصد تاج پوشش درختان چنین جنگل‌هایی دارای درستی بیشتری می‌باشد و می‌توان آن را برای کارهای اجرایی (درستی کمتر از% 25 ) توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها