لیگنین‌زدایی خمیرهای شیمیایی سوزنی‌برگان با بهره گیری از دی‌اکسیدکلر

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش کارایی دی‌اکسید کلر در لیگنین‌زدایی خمیر شیمیایی سوزنی‌برگان در راکتور آزمایشگاهی جابجایی محلول رنگبر با روش ناپیوسته مقایسه شده است. مقایسه کارایی موثر دی‌اکسید کلر، به عبارتی مقایسه کارایی بر پایه دی‌اکسید کلر به کاربرده شده با مواد آلی نشان می‌دهد که واکنش‌های لیگنین‌زدایی در راکتور جابجایی در مقایسه با راکتور ناپیوسته، به دلیل کاهش قابل توجه واکنش‌های ثانویه گزینشی‌تر است و منجر به افزایش کارایی دی اکسید کلر می‌شود. از سوی دیگر کارایی کل راکتور جابجایی از کاریی کل راکتورهای ناپیوسته رایج کمتر است. تبدیل بخش مهمی از دی‌اکسید کلر به کاربرده به کلرات بویژه در دماهای بالا، باعث کاهش کارایی کلی این نوع راکتور در مقایسه با راکتورهای ناپیوسته می‌شود که در آنها تشکیل کلرات کمتر است. بنابراین، با وجود کاهش واکنش‌های ثانویه، کارایی کلی این نوع راکتور کمتر است و بهره گیری از آن در مقیاس صنعتی مقرون به صرفه نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها