تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک، از بین بردن برگک‌های بذر،

نویسندگان

چکیده

جوانه زنی بذرهای گونه‌های مختلف آتریپلکس، نیازمند تیمارهای ویژه هستند تا درصد جوانه‌زنی بذرها به میزان قابل قبولی برسد. در این بررسی سعی شده است تا تیمارهای مختلف روی بذرهای دو گونه آتریپلکس انجام گیرد. بررسی های آزمایشگاهی برای ارزیابی تاثیر تیمار شیمیایی بذرها با بهره گیری از قرار دادن بذرها به مدت 10، 20، 30 و 60 دقیقه در اسید سولفوریک 90 درصد، تیمار مکانیکی با از بین بردن برگک‌ها و از بین بردن برگک‌ها همراه با سوراخ کردن پوسته بذر، سرمادهی بذرها به مدت 1، 2، 3 و 4 هفته در دمای 6 درجه سلسیوس و آبشویی بذرها به مدت 1، 2، 3 و 4 روز، روی جوانه زنی بذرهای Atriplex canescens و A. halimus انجام شد. موثرترین روش برای شکستن خواب بذرهای Atriplex canescens تیمار قرار دادن بذرها به مدت 30 دقیقه در اسید سولفوریک و از بین بردن برگک‌ها بود. در A. halimus قرار دادن بذرها به مدت 10، 20، 30 و60 دقیقه در اسید سولفوریک عامل مناسبی برای برای شکستن خواب بذرها نبود زیرا این تیمارها به جنین بذر آسیب رساند. در مقابل، بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی متعلق به بذرهایی بود که با تیمار از بین بردن برگک‌ها تیمار شده بودند. درAtriplex canescens و A. halimus آبشویی بذرها تاثیر کمی در درصد جوانه زنی و شاخص سرعت جوانه زنی داشت.

کلیدواژه‌ها