پهنه‌بندی حرکت های لغزشی با بهره‌گیری از درونیابی ویژه و درصددهی به هر یک از زیرعامل ها در حوزه آبخیز دماوند

نویسندگان

چکیده

شناخت عامل های موثردر رخداد حرکت های توده‌ای و پهنه‌بندی خطر حرکت های توده‌ای از مهمترین اقدام ها جهت پیشگیری و کاهش خطرهای آنها می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا از نقشه پراکنش 410 حرکت لغزشی که با بهره‌گیری از عکس های هوایی 1:20000 و1:50000 و انجام بازدید صحرایی تهیه شده (سفیدگری1381) بهره‌گیری شد، و عامل های موثربررخداد لغزش شامل کاربری اراضی، سازند زمین شناسی، بارندگی، شیب، جهت شیب و ارتفاع تشخیص داده شد. ابتدا نقشه پراکنش لغزش‌ها، با درصددهی به زیر عامل های هر کدام ازعامل های شش‌گانه فوق کمی‌شد. برای این منظور، همه عامل ها به صورت کمی‌در آورده شد و به صورت یک جدول توصیفی- کمی‌به محیط Arc-view وارد گردید. همچنین 410 حرکت درحوزه با توجه به عامل های شش گانه فوق وزیر عامل ها وارد جدول توصیفی - کمی‌شدند. سپس هریک از عامل های شش گانه فوق به همراه عدد کمی‌خود برای لغزش‌ها به صورت نقشه سلولی در آورده شد. اینکار با بهره‌گیری از امکان گسترش نرم افزار Arc-view به نام تحلیل مکانی (Spatial Analyst) انجام شد. سپس نقشه‌های سلولی عامل های شش گانه موثردر نظر گرفته شده با قدرت تفکیک 0014/0 متر برای لغزش‌ها با هم جمع شدند، تا نقشه پهنه‌بندی بدست آید. برای ارزیابی صحت تفکیک دامنه‌های خطر و قدرت تفکیک روش استفاده شده، نقشه پهنه‌بندی خطر لغزش‌ها با نقشه پراکنش لغزش‌ها روی هم اندازی شد و تغییرهای مورد نیاز جهت در نظرگرفتن عامل های موثرانجام شد.از برتری های این روش پهنه‌بندی این است که از داده‌های واقعی اندازه‌گیری شده در طبیعت بهره‌گیری می‌نماید و ازاین راه می‌توان عامل های موثر در رخداد لغزش را مشخص نمود، در هر منطقه‌ای قابل انجام است ودقت پهنه‌بندی به دقت برداشت اطلاعات صحرایی مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها