مقاومت به مواد شیمیایی مواد مرکب الیاف طبیعی- پلی اتیلن سنگین

نویسندگان

چکیده

در این بررسی مقاومت به مواد شیمیایی چند سازه های الیاف طبیعی- پلی اتیلن سنگین(HDPE) بر حسب تغییر وزن بعد از هفت روز غوطه وری در مواد شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت، الیاف طبیعی عبارت بودند از: آرد چوب، سبوس برنج، الیاف کنف و کاغذ روزنامه که به میزان 25 و 50 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفتند. مواد مرکب ساخته شده به مدت هفت روز در دمای 25 درجه سلیوس و در شرایط آزمایشگاه در مواد شیمیایی مختلف شامل (10%)NaOH، (13%) NaClO, (10%) HCl, (3%) H2O2 , محلول صابون(1%) و استون آزمایشگاهی غوطه ور شدند و سپس تغییر وزن آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که H2O2، محلول صابون(SO) و استون(AC) تاثیر کمی روی مواد مرکب مورد آزمایش داشته، در صورتی که کاهش وزن ناشی از غوطه وری مواد مرکب درNaClO و HCl از نظر آماری معنی دار بوده است. علاوه بر این میزان، کاهش وزن، متاثر ازنوع و مقدار الیاف نیز مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها