دوره و شماره: دوره 58، شماره 1 - شماره پیاپی 1000069، فروردین 1384 (2) 
مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی