برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی)

نویسندگان

چکیده

روش شماره منحنی که از سوی سازمان حفاظت خاک آمریکا ارایه شده است یکی از رایجترین روشها برای محاسبه رواناب و دبی سیل در حوزه های آبخیز است برسیهای انجام شده توسط محققین نشان داده که این روش نسبت به تغییرات شماره منحنی حساس بوده و در نتیجه باید در استفاده از آن احتیاط لازم صورت گیرد در این تحقیق با استفاده از روش خط مجانب در بررسی و استخراج مقادیر شماره منحنی معلوم شد که این روش نتیجه بهتری جهت محاسبه شماره منحنی نسبت به روش جدول SCS می دهد نتایج تحقیق نشان می دهد که دبی حداکثر سیل از روش خط مجانب کمترین اختلاف را با دبی مشاهداتی دارد همچنین برآورد دبی ازروش جدول SCS در شرایط رطوبتی پیشین مختلف دارای اختلاف بیشتری نسبت به دبی مشاهداتی دارند .