بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر

نویسندگان

چکیده

در این بررسی مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور با غلظت 3 درصد در نمونه هایی باابعاد 10×1× 150 سانتی متر در سه سطح رطوبتی 12و20و40 درصد و سه ارتفاع نمونه برداری (پایین ومیانی وزیر تاج) در سه اصله درخت صنوبر با فرایند اشباع تحت فشار روپینگ اصلاح شده انجام گرفت میانگین جذب در سطح رطوبتی 12 درصد و سه ارتفاع آن به ترتیب از پایین به بالا مقادیر :75/87و25/108و50/133 درصد و در رطوبت 20 درصد به ترتیب :50/60و50/71و50/85 درصد و در رطوبت 40 درصد به ترتیب :75/41و75/50و67/49 اندازه گیری شد با توجه به تحلیل آماری همراه با کاهش رطوبت و افزایش ارتفاع درخت متوسط جذب ماده حفاظتی افزایش می یابد حداکثر عمق نفوذ با افزایش جذب زیاد می شود در سطح رطوبتی 12 درصد حداکثر عمق نفوذ به ترتیب :5/6و6/6و6/7 سانتی متر در سطح رطوبتی 20 درصد به ترتیب :2/4و3/4و9/4درصد و در سطح رطوبتی 40 درصد به ترتیب :4/1و7/1و8/1 سانتی متر در سه ارتفاع فوق بوده است سطح پراکنش ماده حفاظتی در مقطع عرضی اکثر نمونه های اشباع شده یکنواخت بوده که علت آن را می توان به وجود لکه های رطوبت که مانع نفوذ مناسب ماده حفاظتی در چوب می شوند نسبت داد .