بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ

نویسندگان

چکیده

از خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی مخلوط برگان شمال ایران پس از تیمار با مقدارهای مختلف عامل کلیت ساز و رنگبری با پراکسید هیدروژن با استفاده ار آب بدون یون فلزی مختلف نظیر یونهای FE و FEو
, AL CUو , MN و آب شیر ورق های کاغذ دست ساز تهیه شد تاثیر افزودنDTPA به صورت اسپری بر نمونه های کاغذ دست ساز تهیه شد ه با یونهای مختلف بررسی گردید خواص نوری نمونه های کاغذ روشنی ISO و مقدار جذب و پخش نور قبل و بعد از کهنه سازی تسریع شده نوری تعیین شدند نتایج حاصله نشان داد که یونهای فلزی واسطه سبب تسریع در کاهش روشنی و افزایش مقدارد جذب نور در نمونه های کاغذ می شوند و از این طریق یون FE بیشترین کاهش روشنی را سبب می شود همچنین این نتایج نشان دادن که اسپری کردن عاملیت کلیت ساز DTPA بر روی سطح کاغذ سبب کاهش چشمگیر اثر منفی یون های فلزی واسطه های بر روشنی ISO می شود .