بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی

نویسندگان

چکیده

آگاهی از کیفیت علوفه و تغییرات آن درمناطق مختلف آب و هوایی از موارد اساسی تعیین مقدار علوفه مورد نیاز روزانه واحد دامی برای محاسبه و تعیین ظرفیت چرایی مرتع در طرحهای مرتعداری است و تعیین ظرفیت چرایی در ایجاد تعادل دام و مرتع بسیار حایز اهمیت است در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات کیفیت علوفه نمونه برداری از 5 گونه گیاهی AGROPYRON BRUMUS TOMENTELLUS,FESTUCA OVINA ,HURDEUM BULBOSUM,TRICHOPHRUM,AGROPYRON TAURIدر 18 رویشگاه شامل 8 اقلیم مختلف در سه مرحله فنولوژیکی صورت گرفت سپس تجزیه شیمیایی برای اندازه گیری درصد ازت و ADF (دیواره سلولی عاری از همی سلولز ) نمونه های گیاهی انجام گردید انرژی متابولیسمی به عنوان فاکتور تعیین کننده کیفیت علوفه مورد ارزیابی قرار گرفت به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تجزیه واریانس استفاده شد نتایج این بررسی نشان داد که مقدار انرژی متابولیسمی نمونه ها تحت اثرات اصلی اقلیم گونه و مرحله رشد و اثر متقابل گونه مرحله رشد قرار دارد .