تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی برای تهیه نقشه و پوشش گیاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت این مطالعه درقسمتی از حوزه آبخیز طالقان به مساحت 16230 هکتار شامل زیر حوزه های آرتون و کش –زیدشت و کلانک انجام گرفت در روش ژئومورفولوژی نقشه های مختلف مانند سنگ شناسی طبقات ارتفاع شیب جهت و نقشه رخساره های ژئومورفولوژی منطقه تهیه شد و با هم ادغام گردیدند تا نقشه واحدهای کاری به دست آید که این واحدها اساس مدیریت و اندازه گیری پوشش های گیاهی فرض شدند در روش فیزیوگرافی تیپ های اولیه گیاهی با استفاده از عکس های هوایی به دست آمد و سپس این تیپ ها در عرصه کنترل شده و تیپ های گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه مشخص شد و در این تیپ ها اقدام به اندازه گیری پوشش های گیاهی شد برای رقومی کردن و تلفیق نقشه ها ازنرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی از جمله ARCINFO,IDRISI,ARCVIEW استفاده شد در پایان نقشه پوشش های گیاهی حاصله از روش فیزیوگرافی با نقشه واحدهای کاری حاصل از روش ژئومورفولوژی روی هم گذاری شده و تجزیه و تحلیل گردید در تعدادی از واحدهای کاری یک تیپ گیاهی و در تعدادی از تیپ های گیاهی نیز یک واحد مشاهده شد به طور کلی در منطقه مورد مطالعه تیپ های پوشش های گیاهی با واحدهای کاری تطابق کمی داشتند .