اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L .

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر تقویت کننده های مختلف بر روی مدت تحرک اسپرم کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS از اوایل آبان تا اواخر بهمن 1380 و 1381 در چهار مولد مورد بررسی قرار گرفت تقویت کننده های مورد استفاده در این مطالعه شامل 15 محلول زیر بوده اند :مایع سلومی (مایع شکمی ) ماهی مورد مطالعه بدون رقیق کردن (غلظت کامل مایع سلومی )و با غلظت های 1/0و1و10 درصد (در آب مقطر ) آلبومین سرم گاوی با غلظتهای 10MG/ML و 30MG/ML (در آب مقطر ) تقویت کننده نمکی باترکیب 45MMNACL,5MMKCL,2/5MMTRIS,19MMGLYCIN,PH8 تقویت کننده نمکی با ترکیب 250MMNACL,50MMNACLو500NACL,3/1MMKCL,0/2MMTRIS,3/4MMCACL2,PH7/5 که پس از سانتریفوژ منی و خارج کردن مایع اسپرمی جایگزین ان گردیده و مایعات لقا با شوری 10و15و20و25و32 در هزار (تیمار شاهد ) بوده است مدت تحرک اسپرماتوزوآ در تقویت کننده های مورد نظر دامنه وسیعی داشت به گونه ای که مایع سلومی با غلظت های مختلف بر روی تحرک اسپرماتوزوآی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS اثر بازدارنده داشت اسپرماتوزوآ در آلبومین سرم گاوی با دو غلظت ذکر شده تقویت کننده نمکی (45MMNACL,5MMKCL,2/5MMTRIS,19MMGLYCIN,PH8) محلول نمک طعام با غلظت های 250MMNACL,50MMNACL(که پس از سانتریفوژ منی جایگزین مایع اسپرمی گردید) و مایع لقاحی با شوری 10 در هزار غیر فعال بود درحالی که میانگین مدت تحرک اسپرماتوزوآ در تقویت کننده نمکی (500MMNACL,3/1MMKCL,0/2MMTRIS,3/4MMCACL2,PH7/5) 3/149-6/77 ثانیه در مایع لقاح با شوری 15 در هزار 6/68-66/26 ثانیه در مایع لقاح با شوری 20 در هزار 3/132-33/43 ثانیه در مایع لقاح با شوری 25 درهزار 3/135-59 ثانیه و در مایع لقاح با شوری 32 در هزار (شاهد )138-33/73 ثانیه متغیر بود بیشترین مدت تحریک در تقویت کننده نمکی (500MMNACL,3/1MMKCL,0/2MMTRIS,3/4 MMCACL2,PH7/5) بود با توجه به تحقیق انجام شده می توان بیان کرد که اسپرماتوزوآی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS در محلول هایی با فشار اسمزی بالا فعال می شود .