بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و شناسایی آثار آن برخاک پیرامونی بوته در مناطق بیابانی پرداخته است درهر تیپ 4 پلات 100 متر مربعی و در هر پلات علاوه بر مطالعه پارامترهای مختلف پوشش های گیاهی دو پروفیل یکی در زیر بوته SALSOLA RIGIDA و دیگری در بین بوته های موجود حفر گردید از هر پروفیل در سه عمق 10-0و25-10و25>سانتی متر نمونه برداری شد. نمونه های خاک و گیاه در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (19 پارامتر خاک و 6 پارامتر گیاهی ) مهم ترین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از آزمایشات خاکشناسی عبارتند از : الف : EC خاک عامل مهم محدود کننده گسترش این گونه شناخته شده است ب:مقدار EC مناسب کمتر از 8 دسی زیمنس بر متر برآورد شده است و در مناطقی که ECخاک بیشتر از 11 دسی زیمنس بر متر است گسترش این گونه توصیه نمی شود ج: این گونه به مقدار آهک فراوان در خاک حساس است د : با افزایش مقدار سدیم و کلر در خاک از مقدار پوشش این گونه به شدت کاسته می شود ه: مقدار کلسیم و منیزیم درمناطقی که پوشش ضعیف دارند به مراتب بیشتر از مناطق با پوشش گیاهی خوب است مهمترین آثاری که گیاه باافزایش مقدار عناصر بر ویژگی های خاک می گذارد نیز عبارتند از :الف :افزایش مقدار ماده آلی )درصد (OC:که سبب بهبود ساختار خاک در دراز مدت میگردد . ب :افزایش مقدار ازت در خاک اطراف بوته به عنوان مهمترین عنصر غذایی موردنیاز گیاهان ج : افزایش مقدار پتاسیم در خاک که سبب افزایش ارزش غذایی گونه های گیاهی همراه می گردد (افزایش پروتین گیاهان )د :افزایش چشمگیر بی کربنات در خاک اطراف بوته . با تجزیه برگ و تعیین برخی عناصر اصلی نتایج ذیل حاصل شد :الف :عناصر موجود در برگ در حد مسموم کنندگی غذایی دام نیست ب:میانگی مقادیر اندازه گیری شده کلسیم و منیزیم و سدیم سر شاخه ها و برگ ها دربوته های موجود درمناطق با پوشش گیاهی خوب بیشتر از دو منطقه دیگر است ج:بین کلسیم و منیزیم و فسفر موجود در بیوماس خاک همبستکی معنی داری وجود دارد با توجه به مقاومت مناسب این گونه در برابر شرایط نامساعد زیستی و همچنین سهولت استقرار و زادآوری مناسب به عنوان گونه ای مهم و ارزشمند در طرحهای مربوط به کنترل بیابان زایی تقویت پوشش گیاهی و تامین علوفه دام درمراتع قشلاقی می تواند در سطوح وسیع مورد استفاده قرار گیرد .