بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

نویسندگان

چکیده

در این بررسی امکان استفاده از ترکیبات فنولی فعال مواد استخراجی پوست درخت بلوط به عنوان جایگزین رزین فنول – فرم آلدهید جهت ساخت تخته خرده چوب مورد توجه قرار گرفته است درصد مصرف ترکیبات فنولی فعال مواد استخراجی دما و پرس از عوامل متغیر بوده اند برای اندازه گیری خواص فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری ) و خواص مکانیکی (مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی ) تخته نمونه های آزمونی مطابق استاندارد 68763-DIN تهیه و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج این بررسی نشان می دهد که بهترین ویژگی فیزیکی و مکانیکی مربوط به تخته هایی است که در جایگزینی رزین فنول –فرم آلدهید حاوی 30 درصد ترکیبات فنولی مواد استخراجی پوست درخت بلوط و درشرایط دمای پرس 180 درجه سانتی گراد زمان پرس 7 دقیقه و با 2 درصد کاتالیزور استات روی ساخته شده اند .