دوره و شماره: دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 1000099، فروردین 1384 (1) 
مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی

محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان؛ ابوالفضل معینی؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا


بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه

علی سلاجقه؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ مسعود قدسیان