مطالعه توان ریشه زایی نهالهای کاج تدا(pinus taeda )در شرایط ریشه لخت و گلدانی

نویسندگان

چکیده

سیستم ریشه ای مناسب دریک نهال رامی توان با تعداد زیاد ریشه های چوب پنبه ای شده مشخص نمود . مقدار ریشه های سفید تولید شده به وسیله یک نهال دریک دوره معین و شرایط مشخص نشان دهنده توان ریشه زایی نهال است . کاج تدا یکی از مهمترین گونه های سوزنی برگان خارجی است که درسطح وسیع درشمال کشور جنگل کاری شده است بنابر این مطالعه ویژگیهای آن به ویژه توان ریشه زایی می تواند نقش مهمی درمدیریت تولید نهال اینگونه در نهالستان ایفا نماید .در این مطالعه توان ریشه زایی نهال کاج تدا در شش تیمار مختلف مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان دادند که توان ریشه زایی نهال تدا درشرایط ریشه لخت به همراه کود دامی نسبت به سایر تیمارها از وضعیت بهتری برخوردار است درمورد سایر صفات بررسی شده نهال های ریشه لخت به همراه کود دامی و نهال های گلدانی در وضعیت بهتری قرارداشته و غالباً اختلاف آنها باتیمارهای دیگر معنی دار بود البته سیستم ریشه ای نهال های گلدانی به شدت پیچ خورده بود همچنین هرس ریشه اثر معنی داری در افزایش توان ریشه زایی نداشت .