شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

نویسندگان

چکیده

برای تشخیص گروههای اکولوژیک و تعیین رابطه آنها با ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک خاک در جنگل جلگه ای خزری کلار آباد به مساحت 39/59 هکتار اطلاعات رستنی های گیاهی (علفی و نونهال های درختی ) در 77 قطعه نمونه هریک به مساحت 400 متر مربع با استفاده از روش ترکیبی براون بلانکه (ضرایب فراوانی و چیرگی ) برداشت و توسط برنامه TWINSPAN (تجزیه و تحلیل دو طرف گونه های معرف) طبقه بندی و سپس گروههای اکولوژیک مشخص گردید که حاصل نتایج طبقه بندی شکل گیری هر گروه اکولوژیک بوده است فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک نظیر بافت خاک درصد رطوبت اشباع هدایت الکتریکی درصد مواد خنثی شونده کربن آلی و ازت کل فسفر قابل جذب اسیدیته خاک ظرفیت تبادلی کاتیونی و ذی توده کرم خاکی اندازه گیری شده و با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی PCA مقدار همبستگی و پراکنش هریک از گروههای اکولوژیک و متغیرهای محیطی به طور مجزا نسبت به محور اول و دوم بررسی گردید و ملاحظه شد که گروههای اول و چهارم بیشترین همبستگی را با محور اول و گروه دوم وسوم بیشترین همبستگی را با محور دوم دارند همچنین ملاحظه گردید که هرچه از گروه اول به سمت گروههای دیگر حرکت نماییم مقدار PH به سمت اسیدی شدن تمایل می یابد از طرفی مهم ترین متغیرهای خاکی در گروههای چهارگانه که سبب تمایز آنها می شوند عبارتند از : ذی توده کرم خاک و درصد کربن آلی و درصد شن در گروه اول و مقدار درصد شن و سیلت در گروه دوم و فسفر و درصد رس در گروه سوم و بیشترین مقدار پتاسیم درگروه چهارم . در خاتمه نتیجه گیری شد درجنگل کلارآباد ویژگیهای شیمیایی بیولوژیکی و بالاخص ویژگیهای فیزیکی نقش یبشتری در شکل گیری گروههای اکولوژیک بر عهده دارند .