اثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (کلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (OREOCHROMIS SP . ) و کاهو ( LACTUCA SATIVA ) در یک سازگان مدار بسته پرورش توام (AQUAPONIC)

نویسندگان

چکیده

در یک سازگان مدار بسته پرورش ماهی و گیاه در جیره غذایی ماهی زئولیت اضافه شد و اثر آن بر رشد ماهی تیلاپیا و کاهو مورد بررسی قرار گرفت سازگان پرورش شامل یک مخزن یا حوضچه نگهداری ماهی به شکل مکعب مستطیل با یک پمپ مکش آب با قدرت آبدهی 30 لیتر در دقیقه و سه سینی پرورش گیاه بود که به فاصله 20 سانتیمتر بالای حوضچه پرورش ماهی نصب شده بود وجود یا عدم وجود زئولیت طبیعی در جیره غذایی ماهی تیمارهای آزمایش را تشکیل داد در تیمار اول یا شاهد زئولیت در جیره غذایی ماهی وجود نداشت و در تیمار دوم یا مورد آزمایش 3 درصد زئولیت در غذای ماهی وجود داشت ولی هردو جیره از نظر کیفی (درصد پروتئین ، چربی و فیبر و انرژی )یکسان بودند هر تیمار شامل سه تکرار بود مدت انجام آزمایش 7 هفته بود درشروع آزمایش هر حوضچه پرورش ماهی با 640 لیتر آب پر شد و در آن 50 قطعه ماهی تیلاپیا قرمز به وزن تقریبی 2/0± 23/6 گرم ریخته شد و هر حوضچه ار طریق 2 سنگ هوا که به شبکه هواده مرکزی وصل بودند هوادهی شدند دو هفته بعد از شروع آزماش تعداد 42 نشاء کاهو به سینی های پرورش گیاه در هرواحد آزمایش وارد در پایان آزمایش میانگین وزن انفرادی ماهی محصول ماهی و مرگ و میر ماهی اختلاف معنی داری را در بین تیمارها نشان نداد (p<0.05 )میانگین وزن انفرادی ماهی در تیمار شاهد و حاوی زئولیت به ترتیب 00/2±50/32 و02/2±80/32 گرم بود مقدار محصول کاهو در تیمار حاوی زئولیت به طور معنی داری (05/0 p< )درمقایسه با شاهد بیشتر ودر مقدار محصول در تیمار حاوی زئولیت و شاهد به ترتیب 67±768 و83±275 گرم بود نتایج این تحقیق نشان داد که وجود زئولیت در جیره غدایی ماهی اثر چشمگیری را در افزایش رشد و تولید کاهو در یک سازگان پرورش توام کاهو و ماهی دارد ولی در خصوص اثر جیره حاوی زئولیت بر روی رشد ماهی تیلاپیا در سازگان پرورشی مورد استفاده نیاز به انجام یک تحقیق مدون با در نظر گرفتن سطوح مختلف زئولیت در جیره غذایی است .