تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت

نویسندگان

چکیده

تاثیر اجرای تنک روی برخی ویژگیهای کمی وکیفی درخت سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti ) در یک جنگل دست کاشت درمنطقه کلاردشت مورد بررسی قرار گرفت برای این مقصود در این جنگل یک تیمارتنک کردن (در پنج تکرار دو آری) برای برداشتن 25 درصد سطح مقطع درختان و یک تیمار شاهد ( در پنج تکرار دو آری) که هیچ دخالتی را شامل نمیشد در نظر گرفته شد نتایج تحقیق بعد ازیک دوره پنج ساله آشکار کرد که میانگین رشد قطری درختان سدر در توده تنک شده دو برابر آن در توده تنک نشده بود (سطح احتمال 1 درصد) اما تفاوت آماری میانگین رشد ارتفاعی دو توده معنی دار نبود کیفیت شادابی اکثر درختان خوب بود اما تفاوت معنی داری از این مشخصه نمی توانست در دو تیمار مطالعه شده مشاهده شود . تولیدمیوه (مخروط های چوبی ) در توده تنک شده قابل ملاحظه تربود تا درتوده تنک نشده نتوع گیاهی حضور یافته توسط گونه های علفی و زادآوری پهن برگان درتوده دخالت شده بالاتر از توده شاهد بود .