دوره و شماره: دوره 58، شماره 4 - شماره پیاپی 1000091، دی 1384 
بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر


مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران

شهرام کیا دلیری؛ مسعود طبری؛ فریدون سرمدیان؛ سید فخرالدین ضیایی ضیابری


مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران

صفر پور علی دارستانی؛ امیر عباس بازیار لاکه؛ بهرام حسن زاده کیایی


بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

مهدی فائزی پور؛ علی خلفی؛ سید احمد میرشکرایی؛ موسی محمد نژاد؛ عبدالحسین لهراسبی